Voorwaarden

De Woonbrug bouwt ook woningen die verkocht worden. Om in aanmerking te komen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.

 

 

Inschrijving

Voldoe je aan de voorwaarden? Dan kan je je inschrijven op de wachtlijst. Je kan hiervoor terecht bij Kleine Landeigendom Zuiderkempen. Je kan een afspraak maken via https://www.klz.be/Afspraak-maken of 014 544 183.

 

Inschrijvingsregister

Je kan doorlopend inschrijven in onze registers. Ook als er nog geen concrete bouwplannen of gronden zijn in de gemeente van jouw voorkeur, kan je je inschrijven. Je mag in zoveel registers inschrijven als je wilt, ook in die van andere huisvestingsmaatschappijen. Per register betaal je 50 euro, die je nadien bij een aankoop terugkrijgt.

Per register waarin jij je inschrijft, krijg je een inschrijvingsbewijs met de vermelding van je inschrijvingsnummer en inschrijvingsdatum. Minstens in de oneven jaren (2019, 2023, …) actualiseren we de registers. Dan kijken we na of jouw inkomen nog aan de voorwaarden voldoet. Als je niet meer voldoet aan de inkomensvoorwaarde, dan schrappen we jouw kandidatuur.

 

Jouw gezinssituatie

Je kan inschrijven als alleenstaande, samenwonende of gehuwde.

Ben je nog getrouwd, maar ga je scheiden? Of ben je samenwonend maar ga je uit elkaar? Dan kan je individueel inschrijven. Jouw echtgenoot of partner mag de sociale woning of bouwgrond dan niet mee kopen en de woning niet mee bewonen.

 

Wat breng je mee bij inschrijving?

- identiteitskaart

- 50 EUR cash

 

 

Toewijzing

De toewijzing van een woning of appartement gebeurt chronologisch.

 

Eenzijdige belofte van aankoop en waarborg

Nadat we jou een sociale koopwoning of bouwgrond hebben toegewezen, vragen we jou om een ‘éénzijdige belofte van aankoop’ te ondertekenen. In deze belofte van aankoop verbind jij je om de sociale koopwoning of bouwgrond aan te kopen.Op het moment dat je de belofte van aankoop ondertekent, betaal je ook een waarborg. Dat bedrag is maximaal 4.526 euro (voor sociale koopwoningen) of 1.937 euro (voor sociale bouwgronden).

Daarna breng je je lening in orde.        

 

Verkoopakte en kosten

Na de ondertekening van de belofte van aankoop zal je uitgenodigd worden om de verkoopakte te ondertekenen. Je moet dan ook de verkoopprijs en de bijkomende kosten betalen. Koop je uiteindelijk de woning of bouwgrond toch niet? Dan krijg je deze waarborg niet volledig terug, tenzij je overmacht kunt aantonen.

 

Plichten

Koop je een sociale woning, dan moet je twintig jaar in de woning wonen.

De termijn van twintig jaar loopt vanaf de datum waarop je de aankoopakte ondertekende.Je mag de woning tijdens die periode niet verhuren of er een zakelijk recht op afstaan, ook niet aan een erfgenaam. Het verbod om een zakelijk recht af te staan, houdt in dat je de woning bijvoorbeeld niet (geheel of gedeeltelijk) mag verkopen, schenken, in erfpacht geven, … Je mag de woning wel inbrengen in de huwelijksgemeenschap.

Als je zou overlijden vóór het verstrijken van de termijn van 20 jaar, dan moet één van je erfgenamen de verplichtingen verder naleven. Dit geldt enkel voor de erfgenamen die een zakelijk recht erfden om de woning te bewonen (bijvoorbeeld: vruchtgebruik, volle eigendom).

Leef jij of één van jouw erfgenamen deze verplichtingen niet na, dan kunnen we een schadevergoeding eisen. Soms kunnen we beslissen om de woning opnieuw te kopen (wederinkoop).

 

 

Projecten